Provincie Flevoland

In april 2007 is het nieuwe bestuur van de provincie aangetreden en ze hebben een goed plan op tafel gebracht

 

 

 

 

 

Afbeeldingen van TV Omroep Flevoland en van website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-4-2007
 
Flevoland heeft weer een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Harry Dijksma en Anne Bliek nemen zitting namens de VVD, Andries Greiner namens het CDA en John Bos wordt de PvdA-gedeputeerde. Op hoofdlijnen zijn de partijen het eens geworden over het beleid voor de komende vier jaar.
 
Flevoland moet een doe-provincie worden, minder mooie plannen maar meer uitvoering daarvan. Zo staat het bestuur nog steeds voor de aanleg van de Zuiderzeelijn. Ook moeten er de komende vier jaar 25.000 banen bijkomen. De provincie wil wel gaan bezuinigen, 2,2 miljoen euro per jaar.
 


Verkeer

Op het gebied van verkeer (van mensen, producten en diensten)
komt een Investeringsfonds voor aanleg van provinciale wegen. Het
nieuwe college kan zich vinden in de stroomlijnvariant voor
verbetering van de A6/A9, maar heeft een voorkeur voor de aanleg
van een tunnel naast het Naardermeer. Verder gaat het college uit
van de aanleg van de Zuiderzeelijn. Rond de luchthaven Lelystad
wil het college een carré van vierbaanswegen (A6, A27, Larserweg,
Gooiseweg) waarbij verdubbeling van de Gooiseweg versneld wordt
aangepakt. Het experiment met openbaar vervoer tegen nultarief
tijdens daluren wordt uitgebreid met de lijn Dronten-Lelystad. Ook
het experiment met de Regiotaxi wordt uitgebreid.
 

 

Duurzaamheid

In 2013 moet minimaal 60% van de totale Flevolandse
energiebehoefte duurzaam zijn geproduceerd. Om dit te realiseren
zal op grote schaal de ontwikkeling en toepassing van nieuwe
technieken worden bevorderd. Door de verandering van het klimaat
zullen op het gebied van waterkering en waterbeheer de nodige
maatregelen moeten worden genomen. Daarbij wil het college een
regisserende rol vervullen.
 

Speerpunten

Binnen de zeven speerpunten van het Provinciaal Omgevingspunten
is een aantal prioriteiten gesteld:
- Markermeer/IJmeer (daarvoor wordt een ontwikkelingsperspectief
opgesteld)
 
- Oostvaarderswold (binnen twee jaar duidelijkheid over de functie
van de gronden binnen zoekgebied en voorfinanciering van
grondaankoop)
 
- Luchthaven Lelystad (binnen collegeperiode realisering van de
uitbreiding, binnen de huidige planologische kernbeslissing)
 

Voor Noordelijk Flevoland wordt een integraal ontwikkelingspakket

samengesteld en wordt een coördinerend gedeputeerde benoemd.
 
Luchthaven Lelystad gaat uitbreiden en de infrastructuur wordt met vierbaanswegen ook aangepakt.

Bestuursstijl: doe-provincie

Het college wil een omslag van beleidsvorming naar
beleidsuitvoering. Flevoland moet een "doe-provincie" worden.
Communicatie met de burgers en andere doelgroepen wordt
geïntensiveerd, onder meer door een intensiever gebruik van
nieuwe media. De lobby in Den Haag en Brussel wordt versterkt.
De sturingsmogelijkheden van Provinciale Staten worden vergroot,
door een betere informatievoorziening en door vaker en informeler
overleg tussen GS en PS. GS willen overleg met Provinciale Staten
over de mogelijke instelling van een maandelijkse "Statendag" in
plaats van de commissievergaderingen. De provincie moet
zichtbaarder opereren (jaarlijkse Dag van Flevoland, jaarlijks
werkbezoek van GS aan alle gemeenten). Binnen de Randstad is
vooral de samenwerking binnen de Noordvleugel van groot belang.
 

vervolg 

 

vorige pagina

© Alfazet, Huizen, Nederland