HET RIJK NEEMT DE REGIE IN HANDEN? (2007)

Amsterdam - Almere ontwikkeling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Omroep Flevoland
 
Beweeg de muis over de afbeeldingen
 

  

Even ten zuiden van Uitdam aan de Uitdammerdijk zou volgens het Rijk een aansluiting op Waterland kunnen komen. Dwars door het natuurgebied zal een aansluiting op de A10 (autoverkeer) of als voor een trein/rail verbinding wordt gekozen met Amsterdam Noord gemaakt moeten worden.

Met de verrekijker vanaf Pampus Haven (Flevoland) kan de haven van Uitdam worden gezien, ook het kleine windmolenpark ten noorden is zelfs met het blote oog waar te nemen.

De aansluiting op Noord Holland, ingetekend in het voorstel van het rijk.

IJmeerdijk met zicht op de torenflats bij het Almere Zand. Rechts Muiderberg.

IJburg, de noodzakelijke nieuwe eilanden zullen er (moeten) komen.

Op de Houtribdijk. Een tweebaans weg met te weinig capaciteit.

Huizinga presenteert nieuwe visie IJsselmeergebied

bron: Verkeer en Waterstaat.
Nieuwsbericht | 27-04-2007
 
Meer samenhang in de ontwikkelingen rond het IJsselmeergebied. Dat beoogt staatssecretaris Tineke Huizinga van Verkeer en Waterstaat met de visie 'Een ander IJsselmeergebied'. De verslechterde ecologische toestand, de klimaatverandering en de druk op de ruimte en bereikbaarheid in het gebied vragen om een integrale aanpak en nieuw beleid. In het rapport wordt een mogelijke oplossing geschetst waarbij het gebied verdeeld wordt in compartimenten met verschillende waterpeilen. Staatssecretaris Huizinga ziet deze visie als startpunt op weg naar nieuw beleid dat zij samen met de ministeries van VROM en LNV wil opstellen.
 
 
''Het rapport biedt veel ruimte voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van natuur, woningbouw en mobiliteit''.
 
Een groep medewerkers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, LNV en VROM hebben de opdracht gekregen om op een creatieve manier te kijken naar alle mogelijkheden voor het IJsselmeergebied. Hieruit is een visie opgesteld over de toekomst van het gebied. Staatssecretaris Huizinga heeft deze visie vandaag aangeboden aan regionale bestuurders van provincies, waterschappen en gemeenten rondom het IJsselmeergebied. De bestuurders reageerden positief en zijn blij dat de staatssecretaris de regie neemt en zo snel mogelijk aan de slag wil gaan.
In het adviesrapport wordt in de toekomst het beleid rond het IJsselmeer gericht op drie pijlers; de waterveiligheid, de ecologie en de zoetwatervoorziening. Verder wordt in het rapport geadviseerd het IJsselmeergebied op te delen in compartimenten.
 
Het voorstel is om het compartiment boven de Houtribdijk een hoog waterpeil te geven, waardoor de zoetwatervoorziening voor de regio's rond het IJsselmeer veilig wordt gesteld. Het compartiment onder de Houtribdijk (Markermeer) krijgt een flexibel waterpeil om het gebied een nieuwe ecologische impuls te geven. Ook zijn er mogelijkheden in het IJmeer een derde compartiment te creëren dat bijvoorbeeld ingevuld kan worden met innovatieve woningbouw en recreatie. Het instellen van een derde compartiment is niet noodzakelijk voor de veiligheid.
 
 
Het advies vormt het startpunt van de discussie over de toekomst van het IJsselmeergebied. Binnenkort start een consultatieronde waarin gesproken wordt met bestuurders van gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties.
 
Deze zomer komt staatssecretaris Huizinga met een plan van aanpak voor het ontwikkelen van een nieuw beleidskader voor een toekomst gerichte aanpak van het IJsselmeergebied. Het is vervolgens aan de regio's om zelf plannen te ontwikkelen voor het gebied.
 
Inmiddels is de zomer voorbij en heeft ze een nieuwe stuurgroep Deltawerken 2 geïnstalleerd. Zo komen we van de ene groep in de andere, maar het werk wordt nog steeds niet uitgevoerd.  

Vervolg

Idee voor dijk met Flevoland en het 'vaste land' met SketchUp Pro getekend, ondergrond aquarel. Hoogwaardige bebouwing in fasen en naar behoefte.
Het water ligt letterlijk voor de deur. Evenals de natuur (vogels) eilanden.

© Alfazet, Huizen, Nederland